Regulamin

/

Informacje dotyczące sprzedaży w MW-Design

Regulamin strony internetowej i sklepu

§ 1

DEFINICJE

 1. Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:
 2. Producent/ Sprzedawca – Marek Węgrzyn prowadzący działalność gospodarczą pn. MW-Design Marek Węgrzyn, z siedzibą Pogorzany 156, 34-623 Szczyrzyc, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7372080973
 1. Towar/Meble – zamówiona rzecz ruchoma, robiona na zamówienie wg. Parametrów wskazanych przez Kienta, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.
 3. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 7. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • e-mail: biuro@mw-design.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 530 959 973,
  • formularz wyceny znajdujący się na stronie internetowej Producenta.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów Kupującym.
 2. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych.
 3. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.
 4. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sprzedawcy, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny produktów podane do wiadomości korzystających z katalogu dostępnego na stronie internetowej, są cenami przykładowymi. Każda wycena odbywa się indywidualnie dla każdego Klienta po wcześniejszym kontakcie email lub telefonicznym ze sprzedawcą. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca w każdym przypadku zastosowania obniżonej ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Natomiast w przypadku obniżenia ceny towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności obok obniżonej ceny podawana będzie cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 7. Treść §1 ust. 6 nie dotyczy mebli wykonywanych według indywidualnej specyfikacji klienta.

§ 3

KORZYSTANIE ZE SKLEPU ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików Cookies.
 2. Sprzedawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie strony internetowej dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: ……………………………… Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest także system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem strony internetowej korzystanie z bezpłatnego konfiguratora mebli, który działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 4

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą:
  • adresu e-mail,
  • telefonicznie
 2. poprzez formularz dostępny 24 godziny na dobę przez cały rok, którego uzupełnienie nie stanowi zamówienia i zawarcia umowy lecz zapytanie o wycenę.
 3. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący składający zamówienie dokonywane drogą elektroniczną na adres biuro@mw-design.pl powinien:
  • podać w treści wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej, jego ilość, wymiary i inną wymaganą specyfikację techniczną;
  • podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 5. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu zamówienia przesyła Kupującemu potwierdzenie warunków złożonego zamówienia, w których wskaże opis zamówionych Produktów, ceny jednostkowej i łącznej Produktów objętych zamówieniem wraz z podatkami w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, dane kontaktowe Sprzedawcy, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych Kupującego, danych do faktury, informacje o Regulaminie.
 6. Wraz ze złożeniem zamówienia i potwierdzeniem go przez Sprzedawcę, Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny łącznej zamówionych Towarów wraz z ceną za dostawę przez Sprzedawcę.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili przesłania drogą elektroniczną przez Kupującego potwierdzenia akceptacji warunków zakupu przedstawionych przez Sprzedającego o jakich mowa w ust 4 powyżej, w którym akceptuje on treść Zamówienia i warunków zakupu, wyraża zgodę na jego realizację z obowiązkiem zapłaty oraz akceptuje treść Regulaminu.

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Sprzedawca umożliwia klientom następujące formy dostarczenia towarów:
 2. Odbiór osobisty;
  • Przesyłka kurierska – przedpłata;
  • Przesyłka kurierska – za pobraniem.
 3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, przeważnie do 48 h od zakończenia produkcji przedmiotu zamówienia.
 4. Dostawa nie wlicza się w ustalony czas realizacji zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem z uwagi na proces wyprodukowania mebla, który jest ustalany indywidualnie z Klientem ze względu na specyfikę i indywidualny charakter zamówienia.
 6. Każdorazowo klient poinformowany jest o terminie realizacji, sposobie i koszcie dostawy. Jednakże jeśli w trakcie wykonywania mebli pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w ustalonym terminie, Producent po uprzednim poinformowaniu Kupującego zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności. Maksymalny czas wydłużenia terminu do 21 dni roboczych.
 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 8. Standardowa dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane są w momencie składania Zamówienia.
 10. Dostawa Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej odbywają się po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Sprzedawcą, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Koszty dostawy poza teren Polski uzależnione są od adresu dostawy oraz innych ewentualnych kosztów związanych z wysyłką zagraniczną.
 12. W przypadku braku odbioru zamówionych mebli klient obciążony będzie kosztami transportu w obie strony co udokumentowane będzie fakturą firmy przewozowej.
 13. Odbierając zamówione meble klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesyłki pod kątem uszkodzeń oraz kompletności zamówienia,
 14. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości należy poprosić kierowcę o wypisanie protokołu. Każda przesyłka jest ubezpieczona, ubezpieczyciel akceptuje tylko protokoły spisane podczas odbioru, protokoły z datą lub godziną późniejszą niż właściwa dostawy z automatu są odrzucane, co za tym idzie uszkodzenia takie będą traktowane jako powstałe z winy zamawiającego np. poprzez błędny montaż, uszkodzenie mechaniczne przy wnoszeniu itd.
 15. Brak protokołu o którym mowa w ust. 11 wyżej. jest równoznaczne z tym że klient sprawdził meble, a zamówienie jest kompletne, wykonane zgodnie z specyfikacją , nie nosi śladów uszkodzenia .
 16. W przypadku zamówienia mebla o długości powyżej 200 cm, istnieje możliwość jego podziału na mniejsze elementy.
 17. Podział mebla na mniejsze elementy jest dostępny wyłącznie dla wybranych produktów, o czym informuje opis produktu na stronie internetowej Sprzedawcy.
 18. Podział ten dokonywany jest wyłącznie z względów transportowo-logistycznych oraz łatwości wnoszenia do mieszkania.
 19. Meble o których mowa w ust. 14 wyżej, przygotowane są do samodzielnego montażu przez Klienta zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
 20. Do samodzielnego montażu mebli konieczne są podstawowe umiejętności manualne oraz narzędzia: wkrętarka, zestaw bitów oraz klucz 10.
 21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu mebla dokonane przez klienta.
 22. W przypadku problemów z montażem, klient może skorzystać z pomocy fachowca za własny koszt.

§ 6

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Do umów sprzedaży na rzecz konsumenta nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi za wady, określonych w księdze trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową o jakich mowa w art. 43b ustawy o prawach konsumenta oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru w zakresie:
  • nadawania się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalności i kompatybilności, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  • dostarczania z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • jakości, która powinna być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta; przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta; z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 7. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 10. Kupującemu, zgodnie z treścią art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7

REKLAMACJE

 1. W razie braku zgodności towaru z umową o jakiej mowa w § 6 niniejszego regulaminu, w celu realizacji swoich uprawnień Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację.
 2. W momencie zauważenia nieprawidłowości, defektu bądź nieprawidłowgo działania klient zobowiązany jest do zaprzestania w trybie natychmiastowym użytkowania mebli co może tylko pogłębić problem.
 3. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, a klient powinien dołączyć do niego dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować jego zakup.
 4. Reklamacja może być przesłana za pomocą pocztą elektroniczną na adres: biuro@mw-design.pl lub pisemnie na adres MW-Design Marek Węgrzyn Pogorzany 156, 34-623 Szczyrzyc. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Sprzedawca, w wykonaniu obowiązku nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), udostępnia informację o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Pod adresem: ec.europa.eu/odr , znajdują się informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów. Pod adresem tym Konsument może skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.

§ 8

POSTANOWIENIA NIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Z zastrzeżeniem brzmienia Art. 5564 i 5565 Kodeksu Cywilnego niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

§9

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Modele narożników które posiadają schowek w formie otwieranej pufy w rogu mebla mają wieko pufy węższe z jednej strony – umożliwiając w ten sposób bezproblemowe otwieranie. Pufa otwiera się na tradycyjnym mechanizmie bez wspomagania sprężynowego.
 2. Funkcja dodatkowa w postaci otwieranych siedzisk posiada ułatwiające otwieranie mechanizmy sprężynowe, ale nie pełnią one roli podtrzymującej siedzisko w pozycji otwartej.
 3. Opcja dodatkowa wysuwane szuflady to system schowków opartych na prowadnicach kulkowych, w zależności od wymiaru stosujemy 3 rozmiary szuflad: 30×30, 30×50 i 30×70 cm. Wielkość zastosowanych szuflad uzależniona jest od wielu czynników i nie ma możliwości późniejszej ich zmiany. Dopuszczalne obciążenie szuflady: 1kg.
 4. Opcja dodatkowa wolno jeżdżące kuwety, to system oparty na schowkach poruszających się po podłodze za pomocą kółek, system ten nie posiada żadnych mechanizmów prowadzących.
 5. Elementy które z racji charakterystyki muszą być trwale z sobą połączone za pomocą wkrętów są zaślepione odpowiednimi, naklejanymi zaślepkami w podobnym odcieniu laminatu. Odcień zaślepek może się nie znacznie różnić.
 6. Do konserwacji i czyszczenia używać wilgotnej szmatki, nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu elementów z wodą.
 7. Grafiki znajdujące się na stronie www.mw-design.pl, w formularzu „Skonfiguruj narożnik” mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na zróżnicowanie surowca, rzeczywiste elementy drewniane, tapicerka może odbiegać znacznie w kolorze i odcieniu od grafik poglądowych na naszej stronie. Dane elementy zestawu zawierające drewno i płytę meblową ze względu na proces obróbki mogą posiadać różnice wybarwienia.
 8. Dopuszczalna tolerancja produkcji to 2-4 cm, dlatego finalnie mebel/narożnik może nieznacznie różnić się od wymiaru zamawianego.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Producenta. Przy dokonywaniu zamówienia wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego treści.
Zadzwoń do nas 797 787 788 lub napisz wiadomość na biuro@mw-design.pl
0
  0
  Koszyk wyceny
  Twój koszyk jest pustyWróć do przeglądania produktów